ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามที่ อจท. ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับภาษาไทย ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ฉบับภาษาอังกฤษ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

เนื่องด้วย แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยกำาหนดองค์ประกอบด้านข้อมูล (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

– แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

– เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ มอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

-เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว จึงเห็นควรนำเสนอ อจท. เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าดำาเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรม

๑.๑ สผง. (ทส.) ลงประกาศนโยบายดังกล่าว ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า

๑.๒ สลก.(ปส.) ติดประกาศนโยบายดังกล่าวไว้ในบริเวณหน้ากรม และภายใน กรมเจ้าท่า (ขนาดตามความเหมาะสม) ภายใน ๓๓ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ผอ. สำนัก/ศูนย์ฝึกฯ/กอง ผจก. ๑-๗ ห น. และ ทพร

๒.๑ แจ้งเวียนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรม ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติ

๒.๒ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับภาษาไทย ของหน่วยงาน นําไปลงประกาศทางเว็บไซต์

ของหน่วยงานและติดประกาศนโยบายดังกล่าว ไว้บริเวณจุดให้บริการประชาชนหรือด้านหน้าหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ส่วนกลาง ทุกหน่วยงานติดไว้ด้านหน้าห้องของหน่วยงาน (ขนาดตามควาเหมาะสม)

ภูมิภาค ติดไว้ด้านหน้าและภายในสำนักงานบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน