อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ที่อธิบดีกำหนด
  2.  

  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยการและแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 

( 1 ) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน

 

( 2 ) ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน

 

( 3 ) ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับงนด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

( 4 ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน งบประมาณและโครงการของสำนักงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

 

( 5 ) ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับความต้องการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

( 6 ) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อร่องน้ำทางเดินเรือ ตลิ่งหรือชายฝั่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

( 7 ) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดระบบการขนส่งทางน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

( 8 ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประมวลข้อมูลของสำนักงานเชื่อมโยงกับกรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

( 9 ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:116

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin