อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. 1.วางแผนและปฏิบัติการขุดลอก  ฟื้นฟู  และบำรุงรักษาทางเดินเรือ  แม่น้ำ  ลำคลอง  ในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. วางแผนและปฏิบัติการซ่อมทำ  บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขุดลอกในความรับผิดชอบ
  3. วางแผนความต้องการใช้เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์การขุดลอกในความรับผิดชอบ
  4. ดำเนินการด้านโยธาในการจัดทำแผนงานขุดลอก  และตรวจสอบปริมาณวัสดุขุดลอก  รวมทั้งออกแบบ

คันดินป้องกันตลิ่งและขอบฝั่ง

  1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์  และรายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอกในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:351

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin